Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3230 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":1,"so1":61,"so2":84},{"so1":18,"so2":8},{"nguoiId":4,"dovatId":2,"tong":80,"chodi":40},{"type":0,"a":95,"b":97,"c":83},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":6,"phutcanchinh":0},{"type":5,"colorId":0,"A":47,"C":0,"B":1,"D":41},{"so1":81,"so2":18,"idx":10},{"so1":33,"so2":21,"idx":10},{"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#ff6666"}]
["8",{"ans0":"84-61","ans1":"23"},{"ans0":"18-8","ans1":"10"},"0","<",{"uansHour":6,"uansMinute":0},["47","1","47","47","41"],{"ans1":"81+18=99","ans2":"99"},{"ans1":"33-21=12","ans2":"12"},"5"]