Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3225 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":10},{"type":0,"so1":63,"so2":88},{"so1":34,"so2":23},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":40,"chodi":10},{"type":0,"a":92,"b":84,"c":16},{"gio":3,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":9,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":3,"A":10,"B":78,"C":5,"D":81},{"so1":83,"so2":15,"idx":16},{"so1":35,"so2":21,"idx":7},{"sIndex":10,"cIndex":14,"color":"#fdff31"}]
["1",{"ans0":"88-63","ans1":"25"},{"ans0":"34-23","ans1":"11"},"20",">",{"uansHour":9,"uansMinute":0},["10","5","10","10","81"],{"ans1":"83+15=98","ans2":"98"},{"ans1":"35-21=14","ans2":"14"},"11"]