Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3232 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":11,"so2":28},{"so1":72,"so2":61},{"nguoiId":3,"dovatId":0,"tong":40,"chodi":10},{"type":0,"a":90,"b":88,"c":86},{"gio":3,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":1,"A":50,"B":14,"C":0,"D":27},{"so1":21,"so2":33,"idx":14},{"so1":82,"so2":31,"idx":12},{"sIndex":5,"cIndex":17,"color":"#00c933"}]
["8",{"ans0":"28-11","ans1":"17"},{"ans0":"72-61","ans1":"11"},"20",">",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["50","0","50","50","27"],{"ans1":"21+33=54","ans2":"54"},{"ans1":"82-31=51","ans2":"51"},"9"]