Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3225 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":0,"so1":53,"so2":64},{"so1":48,"so2":43},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":40,"chodi":10},{"type":0,"a":77,"b":40,"c":6},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":8,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":3,"D":80,"C":3,"B":45,"A":30},{"so1":44,"so2":33,"idx":1},{"so1":55,"so2":32,"idx":15},{"sIndex":6,"cIndex":1,"color":"#16d0ff"}]
["5",{"ans0":"64 - 53 ","ans1":"11"},{"ans0":"48 -43","ans1":"5"},"20",">",{"uansHour":8,"uansMinute":0},["30","45","3","45","3"],{"ans1":"44 + 33 = 77","ans2":"77"},{"ans1":"55 - 32 =23","ans2":"23"},"9"]