Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3225 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":1,"so1":55,"so2":67},{"so1":69,"so2":14},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":80,"chodi":30},{"type":1,"a":99,"b":8,"c":97},{"gio":11,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":7,"colorId":1,"C":98,"D":44,"B":0,"E":87,"A":87},{"so1":34,"so2":41,"idx":12},{"so1":73,"so2":52,"idx":7},{"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#5674b9"}]
["8",{"ans0":"67-55","ans1":"12"},{"ans0":"69-14","ans1":"55"},"20",">",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["87","0","0","98","98"],{"ans1":"34+41=75","ans2":"75"},{"ans1":"73-52=21","ans2":"21"},"3"]