Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3231 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":1,"so1":33,"so2":74},{"so1":16,"so2":4},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":100,"chodi":20},{"type":0,"a":85,"b":93,"c":80},{"gio":3,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":3,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":3,"A":60,"B":5,"C":1,"D":32},{"so1":39,"so2":20,"idx":16},{"so1":78,"so2":35,"idx":7},{"sIndex":2,"cIndex":8,"color":"#ff2a2a"}]
["5",{"ans0":"74-33","ans1":"41"},{"ans0":"16-4","ans1":"12"},"60","<",{"uansHour":3,"uansMinute":0},["60","1","60","60","32"],{"ans1":"39+20=59","ans2":"59"},{"ans1":"78-35=43","ans2":"43"},"6"]