Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":30},{"type":0,"so1":58,"so2":69},{"so1":80,"so2":60},{"nguoiId":3,"dovatId":2,"tong":50,"chodi":10},{"type":0,"a":67,"b":52,"c":16},{"gio":11,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":2,"phutcanchinh":0},{"type":7,"colorId":3,"C":67,"D":62,"B":0,"E":94,"A":94},{"so1":36,"so2":41,"idx":13},{"so1":72,"so2":51,"idx":5},{"sIndex":6,"cIndex":11,"color":"#fdff31"}]
["3",{"ans0":"69-58","ans1":"11"},{"ans0":"80-60","ans1":"20"},"30",">",{"uansHour":2,"uansMinute":0},["94","0","0","67","67"],{"ans1":"36+41=77","ans2":"77"},{"ans1":"72-51=21","ans2":"21"},"9"]