Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":1,"so1":62,"so2":75},{"so1":25,"so2":13},{"nguoiId":4,"dovatId":2,"tong":90,"chodi":40},{"type":0,"a":65,"b":45,"c":31},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":8,"colorId":1,"C":12,"D":11,"B":51,"E":75,"A":24},{"so1":40,"so2":18,"idx":14},{"so1":87,"so2":21,"idx":1},{"sIndex":9,"cIndex":3,"color":"#fdff31"}]
["6",{"ans0":"75-62","ans1":"13"},{"ans0":"25-13","ans1":"12"},"10",">",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["51","12","12","75","51"],{"ans1":"40+18=58","ans2":"58"},{"ans1":"87-21=66","ans2":"66"},"11"]