Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":0,"so1":79,"so2":89},{"so1":43,"so2":21},{"nguoiId":2,"dovatId":0,"tong":90,"chodi":40},{"type":0,"a":97,"b":99,"c":94},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":3,"D":30,"C":1,"B":76,"A":21},{"so1":41,"so2":43,"idx":16},{"so1":28,"so2":22,"idx":16},{"sIndex":9,"cIndex":15,"color":"#00c933"}]
["6",{"ans0":"89-79","ans1":"10"},{"ans0":"43-21","ans1":"22"},"10","<",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["21","76","1","76","1"],{"ans1":"41+43=84","ans2":"84"},{"ans1":"28-22=6","ans2":"6"},"11"]