Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3231 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":0,"so1":51,"so2":59},{"so1":26,"so2":16},{"nguoiId":4,"dovatId":0,"tong":40,"chodi":10},{"type":0,"a":74,"b":85,"c":30},{"gio":11,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":8,"phutcanchinh":0},{"type":4,"colorId":1,"A":20,"C":47,"B":32,"D":23},{"so1":15,"so2":50,"idx":17},{"so1":33,"so2":20,"idx":7},{"sIndex":4,"cIndex":4,"color":"#ff7e00"}]
["6",{"ans0":"59-51","ans1":"8"},{"ans0":"26-16","ans1":"10"},"20","<",{"uansHour":8,"uansMinute":0},["20","32","23","20","20"],{"ans1":"15+50=65","ans2":"65"},{"ans1":"33-20=13","ans2":"13"},"9"]