Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3230 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":20},{"type":0,"so1":46,"so2":46},{"so1":33,"so2":12},{"nguoiId":1,"dovatId":0,"tong":100,"chodi":50},{"type":0,"a":96,"b":97,"c":84},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":2,"D":20,"C":6,"B":41,"A":53},{"so1":10,"so2":61,"idx":5},{"so1":41,"so2":30,"idx":12},{"sIndex":7,"cIndex":3,"color":"#5674b9"}]
["2",{"ans0":"46 - 46","ans1":"0"},{"ans0":"33 - 12","ans1":"21"}," 0","<",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["53","41","6","41","6"],{"ans1":"10 + 61 = 71","ans2":"71"},{"ans1":"41 - 30 = 11","ans2":"11"},"8"]