Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3158 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":40},{"type":0,"so1":65,"so2":88},{"so1":51,"so2":40},{"nguoiId":0,"dovatId":0,"tong":80,"chodi":20},{"type":1,"a":98,"b":2,"c":93},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":3,"A":85,"B":2,"D":11,"C":25},{"so1":39,"so2":50,"idx":3},{"so1":56,"so2":33,"idx":13},{"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#cf99cf"}]
["4",{"ans0":"88 - 65","ans1":"23"},{"ans0":"51 - 40","ans1":"11"},"40",">",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["85","11","25","85","11"],{"ans1":"50 + 39 = 89","ans2":"89"},{"ans1":"56 - 33 = 23","ans2":"23"},"5"]