Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3230 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":1,"so1":23,"so2":48},{"so1":48,"so2":15},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":50,"chodi":20},{"type":0,"a":78,"b":74,"c":61},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":4,"colorId":3,"A":70,"C":7,"B":25,"D":27},{"so1":51,"so2":37,"idx":10},{"so1":43,"so2":11,"idx":11},{"sIndex":7,"cIndex":3,"color":"#ff7e00"}]
["8",{"ans0":"48-23","ans1":"25"},{"ans0":"48-15","ans1":"33"},"10",">",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["70","25","27","70","70"],{"ans1":"51+37=88","ans2":"88"},{"ans1":"43-11=32","ans2":"32"},"8"]