Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3158 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":10},{"type":1,"so1":74,"so2":77},{"so1":33,"so2":0},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":20},{"type":0,"a":82,"b":88,"c":37},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":2,"colorId":0,"A":60,"B":12,"C":0,"D":20},{"so1":37,"so2":20,"idx":7},{"so1":45,"so2":43,"idx":0},{"sIndex":4,"cIndex":6,"color":"#ff6666"}]
["1",{"ans0":"77-74","ans1":"3"},{"ans0":"33-0","ans1":"33"},"50","<",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["60","60","0","60","20"],{"ans1":"37+20=57","ans2":"57"},{"ans1":"45-43=2","ans2":"2"},"9"]