Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":1,"so1":33,"so2":57},{"so1":38,"so2":23},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":50,"chodi":20},{"type":1,"a":83,"b":78,"c":70},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":7,"phutcanchinh":0},{"type":2,"colorId":1,"A":50,"B":46,"C":31,"D":47},{"so1":25,"so2":41,"idx":3},{"so1":68,"so2":31,"idx":1},{"sIndex":10,"cIndex":9,"color":"#00c933"}]
["6",{"ans0":"57-33","ans1":"24"},{"ans0":"38-23","ans1":"15"},"10","<",{"uansHour":7,"uansMinute":0},["50","50","31","50","47"],{"ans1":"25+41=66","ans2":"66"},{"ans1":"68-31=37","ans2":"37"},"11"]