Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":10},{"type":1,"so1":22,"so2":46},{"so1":20,"so2":10},{"nguoiId":4,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":10},{"type":0,"a":94,"b":96,"c":55},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":0,"A":60,"B":34,"C":4,"D":38},{"so1":71,"so2":25,"idx":1},{"so1":55,"so2":21,"idx":8},{"sIndex":6,"cIndex":12,"color":"#cf99cf"}]
["1",{"ans0":"46-22","ans1":"24"},{"ans0":"20-10","ans1":"10"},"70","<",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["60","4","60","60","38"],{"ans1":"71+25=96","ans2":"96"},{"ans1":"55-21=34","ans2":"34"},"9"]