Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3155 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":20},{"type":0,"so1":90,"so2":95},{"so1":53,"so2":11},{"nguoiId":2,"dovatId":2,"tong":80,"chodi":10},{"type":0,"a":74,"b":64,"c":49},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":3,"A":80,"B":16,"C":6,"D":19},{"so1":48,"so2":40,"idx":1},{"so1":53,"so2":10,"idx":13},{"sIndex":4,"cIndex":14,"color":"#ff2a2a"}]
["2",{"ans0":"95-90","ans1":"5"},{"ans0":"53-11","ans1":"42"},"60",">",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["80","6","80","80","19"],{"ans1":"48+40=88","ans2":"88"},{"ans1":"53-10=43","ans2":"43"},"9"]