Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":55,"so2":77},{"so1":72,"so2":31},{"nguoiId":1,"dovatId":0,"tong":90,"chodi":20},{"type":0,"a":86,"b":95,"c":50},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":4,"colorId":2,"A":50,"C":11,"B":23,"D":35},{"so1":30,"so2":28,"idx":6},{"so1":63,"so2":11,"idx":6},{"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#cf99cf"}]
["8",{"ans0":"77-55","ans1":"22"},{"ans0":"72-31","ans1":"41"},"50","<",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["50","23","35","50","50"],{"ans1":"30 + 28 = 58","ans2":"58"},{"ans1":"63 - 11 = 52","ans2":"52"},"5"]