Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":1,"so1":8,"so2":8},{"so1":66,"so2":43},{"nguoiId":0,"dovatId":1,"tong":70,"chodi":10},{"type":1,"a":89,"b":67,"c":45},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":9,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":0,"D":90,"C":6,"B":73,"A":25},{"so1":56,"so2":22,"idx":0},{"so1":53,"so2":11,"idx":8},{"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#fdff31"}]
["6",{"ans0":"8 - 8","ans1":"0"},{"ans0":"66 - 43","ans1":"23"},"50","<",{"uansHour":11,"uansMinute":45},["11","87","6","10","69"],{"ans1":"56 + 22 = 78","ans2":"78"},{"ans1":"53 - 11 = 42","ans2":"42"},"5"]