Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3234 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":1,"so1":63,"so2":75},{"so1":87,"so2":31},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":100,"chodi":20},{"type":0,"a":60,"b":96,"c":13},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":2,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":3,"D":70,"C":5,"B":22,"A":13},{"so1":43,"so2":44,"idx":7},{"so1":54,"so2":22,"idx":4},{"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#fdff31"}]
["6",{"ans0":"75 - 63","ans1":"12"},{"ans0":"87 - 31","ans1":"56"},"60","<",{"uansHour":2,"uansMinute":0},["13","22","5","22","5"],{"ans1":"43 + 44 = 87","ans2":"87"},{"ans1":"54 - 22 = 32","ans2":"32"},"5"]