Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":0,"so1":28,"so2":79},{"so1":95,"so2":13},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":40},{"type":1,"a":97,"b":70,"c":91},{"gio":5,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":2,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":1,"D":40,"C":6,"B":41,"A":25},{"so1":17,"so2":81,"idx":15},{"so1":61,"so2":30,"idx":5},{"sIndex":6,"cIndex":11,"color":"#16d0ff"}]
["5",{"ans0":"79-28","ans1":"51"},{"ans0":"95-13","ans1":"82"},"10",">",{"uansHour":2,"uansMinute":0},["25","41","6","41","6"],{"ans1":"17+81=98","ans2":"98"},{"ans1":"61-30=31","ans2":"31"},"7"]