Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3234 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":10},{"type":0,"so1":94,"so2":96},{"so1":85,"so2":13},{"nguoiId":4,"dovatId":1,"tong":70,"chodi":30},{"type":1,"a":63,"b":2,"c":40},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":1,"A":80,"B":15,"C":7,"D":17},{"so1":32,"so2":52,"idx":12},{"so1":95,"so2":42,"idx":3},{"sIndex":11,"cIndex":10,"color":"#00c933"}]
["1",{"ans0":"96-94","ans1":"2"},{"ans0":"85-13","ans1":"72"},"10",">",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["80","7","80","80","17"],{"ans1":"32+52=84","ans2":"84"},{"ans1":"95-42=53","ans2":"53"},"9"]