Lớp 5 - Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 (Đề 2)

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 với các nội dung kiến thức chính: So sánh, rút gọn phân số, cộng trừ nhân chia phân số, hỗn số, các bài toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của chúng,..

00:00

Điểm cao:

Minh Nguyễn Cao
10 điểm
tran bao huy
10 điểm
Hải Yến
10 điểm
tran ngoc mai
10 điểm
Nguyễn Thành Huy
10 điểm

Có 872 người đã làm bài

[{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":1,"factor2":7,"missedPosition":0},{"num":8,"den":16},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":7,"y":2},"D":{"x":2,"y":5},"C":{"x":6,"y":5}},{"b":5,"a":3,"d":13,"c":91},{"pheptinh":"+","num1":2,"den1":6,"den2":7,"num2":4},{"num":2,"den":12},{"den1":12,"den2":4,"num1":8,"num2":1,"color":1},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":7,"factor2":1,"missedPosition":3},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":10}},{"den1":9,"den2":3,"num1":2,"num2":1,"start1":3,"start2":0,"kqnum":5,"kqden":9,"kqstart":0,"type":1,"color":4},{"type":5,"N":4,"phanso":{"ts":3,"ms":4}},{"pheptinh":"x","num1":7,"den1":8,"num2":4,"den2":9},{"type":3,"idx":3,"phanso1":{"ts":7,"ms":10},"phanso2":{"ts":8,"ms":10}},{"order":0,"color":"#006633","shapeIdSqu":0,"shapeIdRec":0,"shapeIdSqu1":8,"shapeIdRec1":7,"numSqu":"2","denSqu":"8","numRec":"2","denRec":"8","rs":"=","render":true},{"dim":4,"pos":2,"trueans":"1/6","dim2":8,"pos2":4,"trueans2":"1/3","color":"#eb761d","da":2},{"oSo":[28,21],"gen":7,"scale":6,"type":0,"idx":1,"help":false},{"type":0,"idx":0,"phanso1":{"ts":6,"ms":8},"phanso2":{"ts":10,"ms":2}},{"ms1":6,"ts1":1,"ms2":8}]
["1",{"tuso":"1","mauso":"2"},"12","17.5",{"tuso":"17","mauso":"21"},{"tuso":"1","mauso":"6"},{"tuso":"5","mauso":"12"},"9",{"ts":"13","ms":"30"},{"tuso":"5","mauso":"9"},"3",{"tuso":"7","mauso":"18"},{"ts":"8","ms":"7"},"=",2,{"so0":"168","so1":"126"},{"ts":"17","ms":"4"},"2"]