Lớp 2 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Trần Sỹ Minh Quân
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
nguyễnthianh
10 điểm

Có 2015 người đã làm bài

[{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[0,5,6,8],"list":[5,6,8,0]},{"type":3,"so2":1,"so3":0,"so1":71},{"type":0,"a":3,"b":3,"c":2},{"sIndex":4,"cIndex":4,"color":"#ff2a2a"},{"N":5,"a":2,"type":-1,"first":347,"missedNum":1},{"so2":3,"so1":6,"idx":2},{"so2":4,"so1":10,"idx":1},{"thuaso":[4,2],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":2},{"so2":3,"so1":18}]
["2","100","71",">","5","344",{"ans1":"6.3=18","ans2":"18"},"2","8",{"ans0":"18:3","ans1":"6"}]