Lớp 4 - Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 (Đề 1)

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 với các nội dung chính: Các số và phép tính phạm vị 100000, số La Mã, đơn vị đo độ dài, phép nhân, phép chia hết và phép chia có dư, diện tích và chu vi hình chữ nhật, hình vuông, toán rút về đơn vị,...

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
Lê Xuân Hải Đẹp Trai Thông Minh Học giỏi
10 điểm
vuhuyhoang
10 điểm
Phạm Thanh Tùng
10 điểm
Liên Quân
10 điểm

Có 370 người đã làm bài

[{"socanviet":53339},{"type":1,"ans":10,"list":[18,17,10,11]},{"typeA":6,"typeB":4,"A":3000,"B":30},{"thu":2,"k":72,"a":20,"b":7,"c":495,"t":1},{"typeA":3,"typeB":2,"A":500,"B":50},{"gio":4,"giay":0,"phut":50,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":27,"help":false},{"list":[98925,89762,93012,66738],"N":4,"orderedList":[66738,89762,93012,98925]},{"type":0,"a":5,"idv":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"so1":28242,"so2":1788},{"so1":27887,"so2":292},{"so1":89028,"so2":3},{"so2":6,"so1":40074},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"d1":5,"d2":4,"dv":1,"help":false,"color":"#f063c0","scale":60},{"a":5,"m":8,"n":17},{"k":-1,"con":9,"bo":45,"type":1}]
["53 339","X","30",[2],"50",{"uansHour":10,"uansMinute":27},[66738,89762,93012,98925],"400","640","30030","27595","267084","6679","120","20","17",{"bo":"45","con":"9"}]