Lớp 4 - Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 (Đề 1)

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 với các nội dung chính: Các số và phép tính phạm vị 100000, số La Mã, đơn vị đo độ dài, phép nhân, phép chia hết và phép chia có dư, diện tích và chu vi hình chữ nhật, hình vuông, toán rút về đơn vị,...

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
☆》Lê Xuân Hải and Lê Minh Hiển《☆
10 điểm
vuhuyhoang
10 điểm
Phạm Thanh Tùng
10 điểm
Liên Quân
10 điểm

Có 376 người đã làm bài

[{"socanviet":53339},{"type":1,"ans":10,"list":[18,17,10,11]},{"typeA":6,"typeB":4,"A":3000,"B":30},{"thu":2,"k":72,"a":20,"b":7,"c":495,"t":1},{"typeA":3,"typeB":2,"A":500,"B":50},{"gio":4,"giay":0,"phut":50,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":27,"help":false},{"list":[98925,89762,93012,66738],"N":4,"orderedList":[66738,89762,93012,98925]},{"type":0,"a":5,"idv":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"so1":28242,"so2":1788},{"so1":27887,"so2":292},{"so1":89028,"so2":3},{"so2":6,"so1":40074},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"d1":5,"d2":4,"dv":1,"help":false,"color":"#f063c0","scale":60},{"a":5,"m":8,"n":17},{"k":-1,"con":9,"bo":45,"type":1}]
["53 339","X","30",[2],"50",{"uansHour":10,"uansMinute":27},[66738,89762,93012,98925],"400","640","30030","27595","267084","6679","120","20","17",{"bo":"45","con":"9"}]