Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm

Có 3285 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[15,16,17,19,18,20,10],"check":19,"setId":0},{"type":1,"a":8,"b":11,"setId":1},{"type":3,"a":56,"b":83,"setId":2},{"base":2,"power":3},{"base":11,"power":6},{"base":2,"power1":2,"power2":1},{"base":7,"power1":1,"power2":4},{"type":1,"dt":7,"diem":6,"A":{"x":136,"y":222},"B":{"x":307,"y":75},"C":{"x":255.7,"y":119.10000000000001}},{"A":{"x":114,"y":137},"B":{"x":298,"y":130},"type":1},{"diem":4,"A":{"x":164,"y":128},"B":{"x":250,"y":180},"c":2,"type":2}]
[[1],[1,2],"27","8","11^6","2","7^5",[0],[1],[1]]