Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm
Lê Quý Hùng Hải
10 điểm

Có 3240 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[15,16,17,19,18,20,10],"check":19,"setId":0},{"type":1,"a":8,"b":11,"setId":1},{"type":3,"a":56,"b":83,"setId":2},{"base":2,"power":3},{"base":11,"power":6},{"base":2,"power1":2,"power2":1},{"base":7,"power1":1,"power2":4},{"type":1,"dt":7,"diem":6,"A":{"x":136,"y":222},"B":{"x":307,"y":75},"C":{"x":255.7,"y":119.10000000000001}},{"A":{"x":114,"y":137},"B":{"x":298,"y":130},"type":1},{"diem":4,"A":{"x":164,"y":128},"B":{"x":250,"y":180},"c":2,"type":2}]
[[1],[1,2],"27","8","11^6","2","7^5",[0],[1],[1]]