Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Phương Thảo
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
My best friend
10 điểm
Nguyen Phuong Thao
10 điểm

Có 535 người đã làm bài

[{"idx":5,"op1":0,"op2":1,"x":499,"so1":51,"so2":423,"so3":127},{"so1":16,"k":4,"type":0,"du":2,"them":1},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#b6b6b6","dvi":0,"scale":9,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"ga":3,"cho":1,"socon":4,"sochan":10},{"A":30,"B":13,"AB":5,"X":6,"idx":1,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":88.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":78.33333333333333,"type":0,"help":true,"c":1},{"eventID":6,"startH":19,"startM":16,"duration":82,"endH":20,"endM":38},{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":2,"so1":27,"so2":9},{"type":0,"a":9,"b":4,"c":2},{"idx1":5,"idx2":4,"soluong1":2,"price1":106000,"soluong2":3,"price2":14000,"idj":1},{"so2":4,"so1":5,"idx":6,"help":false}]
["499","66","126",{"ga":"3","cho":"1"},"6",{"hour":"1","min":"22"},{"A":"27","B":"18"},">","254000",{"ans2":"25"}]