Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Trần Khánh ngọc
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Destroyer Gold
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm
hà dức toàn
10 điểm

Có 6167 người đã làm bài

[{"imageId":"gl3","m1":2,"list":[3,1,2],"imageName":"bông hoa","url":"https://olm.vn/skill/images/bonghoa.png"},{"imageId":"gl8","m1":3,"list":[3,2,4],"imageName":"con cá","url":"https://olm.vn/skill/images/conca.png"},{"imageId":"gl7","m1":3,"list":[4,2,3],"imageName":"con chim cánh cụt","url":"https://olm.vn/skill/images/chimcanhcut.png"},{"val":4,"imageId":"gl18"},{"list":[{"id":26,"color":"#92278f"},{"id":0,"color":"#fc63cc"},{"id":17,"color":"#ff9600"},{"id":23,"color":"#fff200"}],"shapeId":0,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[1]},{"listImage":["gl11","gl5","gl18","gl3","gl9"],"listQ":["gl5","gl5","gl11","gl11","gl9","gl5","gl18","gl5","gl5","gl5"],"ord":7},{"list":["10","8","6"],"trueans":"8","imageId":"gl4"},{"val":5,"imageId":"gl7"},{"list":[8,3,7,9],"N":4,"orderedList":[3,7,8,9]},{"list":[3,7,2,5],"N":4,"orderedList":[7,5,3,2]}]
[[0],[1],[2],"4",[1],"gl5","8","5",[3,7,8,9],[7,5,3,2]]