Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":1,"den1":8,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"ms1":18,"ts1":5,"ts2":15},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":9,"factor2":8,"missedPosition":2},{"phansodich":[5,9],"phansonguon":[49,63]},{"id":1,"lineType":1,"type":0,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":100,"mapDistance":20},{"den1":1235,"num1":1231,"type":1},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":10},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":0,"idx":6,"phanso1":{"ts":2,"ms":4},"phanso2":{"ts":4,"ms":4}},{"type":5,"n":2,"phanso1":{"ts":4,"ms":17},"m":1,"phanso2":{"ts":11,"ms":13}},{"canh":7,"tang_giam":0,"them":5,"type":1,"idv":1,"canh_moi":12,"dt_tang":95}]
["<","55","56","9","100",{"tuso":"4","mauso":"1235"},{"ts":"7","ms":"30"},{"ts":"2","ms":"4"},{"ts":"3","ms":1},"5"]