Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":6,"den1":7,"num2":2,"den2":7,"rs":">"},{"ms1":13,"ts1":6,"ts2":9},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":8,"factor2":5,"missedPosition":2},{"phansodich":[7,8],"phansonguon":[25,65]},{"id":1,"lineType":2,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":100,"mapDistance":10},{"den1":2927,"num1":2922,"type":1},{"idx":0,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":1,"idx":8,"phanso1":{"ts":1,"ms":5},"phanso2":{"ts":9,"ms":3}},{"type":1,"pheptinh":"-","n":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":31},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"canh":2,"tang_giam":1,"them":1,"type":0,"idv":1,"canh_moi":1,"dt_tang":3}]
[">","13","25","17","1000000",{"tuso":"5","mauso":"2927"},"8",{"ts":"14","ms":"5"},{"ts":"7","ms":"4"},"3"]