Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":8,"num2":4,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":14,"ts1":10,"ts2":13},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":4,"factor2":3,"missedPosition":2},{"phansodich":[3,5],"phansonguon":[22,42]},{"id":14,"lineType":2,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":11},{"den1":2850,"num1":2,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":8,"ms":9},"phanso2":{"ts":8,"ms":10}},{"type":7,"n":1,"phanso1":{"ts":75,"ms":79},"phanso2":{"ts":2,"ms":4}},{"canh":11,"tang_giam":0,"them":2,"type":1,"idv":1,"canh_moi":13,"dt_tang":48}]
[">","17","15","2","11",{"tuso":"2848","mauso":"2850"},{"ts":"11","ms":"14"},{"ts":"76","ms":"45"},{"ts":"1","ms":"2"},"2"]