Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":6,"den1":8,"num2":4,"den2":7,"rs":">"},{"ms1":13,"ts1":8,"ts2":13},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":1,"factor2":7,"missedPosition":2},{"phansodich":[7,8],"phansonguon":[3,87]},{"id":15,"lineType":2,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":200,"mapDistance":40},{"den1":1677,"num1":5,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"type":0,"idx":7,"phanso1":{"ts":4,"ms":7},"phanso2":{"ts":6,"ms":3}},{"type":3,"n":3,"phanso1":{"ts":161,"ms":73},"m":2,"phanso2":{"ts":156,"ms":83}},{"canh":3,"tang_giam":1,"them":2,"type":0,"idv":1,"canh_moi":1,"dt_tang":8}]
[">","20","56","39","40",{"tuso":"1672","mauso":"1677"},{"ts":"5","ms":"12"},{"ts":"10","ms":"7"},{"ts":"5","ms":1},"8"]