Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":2,"den1":6,"num2":7,"den2":9,"rs":"<"},{"ms1":15,"ts1":9,"ts2":12},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":4,"missedPosition":0},{"phansodich":[1,3],"phansonguon":[14,14]},{"id":8,"lineType":2,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":16},{"den1":2010,"num1":2008,"type":1},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":2,"idx":7,"phanso1":{"ts":4,"ms":10},"phanso2":{"ts":8,"ms":10}},{"type":2,"n":3,"phanso1":{"ts":129,"ms":57},"m":2,"phanso2":{"ts":121,"ms":71}},{"canh":14,"tang_giam":0,"them":3,"type":1,"idv":1,"canh_moi":17,"dt_tang":93}]
["<","19","4","","16",{"tuso":"2","mauso":"2010"},"3",{"ts":"12","ms":"10"},{"ts":"5","ms":1},""]