Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":9,"num2":3,"den2":7,"rs":"<"},{"ms1":9,"ts1":6,"ts2":14},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":7,"missedPosition":1},{"phansodich":[3,4],"phansonguon":[13,8]},{"id":9,"lineType":2,"type":2,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":24},{"den1":2642,"num1":2640,"type":0},{"idx":0,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":0,"idx":12,"phanso1":{"ts":6,"ms":7},"phanso2":{"ts":9,"ms":6}},{"type":7,"n":1,"phanso1":{"ts":19,"ms":41},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"canh":6,"tang_giam":0,"them":5,"type":0,"idv":1,"canh_moi":11,"dt_tang":85}]
[">","19","12","4","5000",{"tuso":"2","mauso":"2642"},"3",{"ts":"9","ms":"14"},{"ts":"3","ms":"4"},"85"]