Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":6,"den1":9,"num2":7,"den2":9,"rs":"<"},{"ms1":8,"ts1":5,"ts2":13},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":3,"factor2":5,"missedPosition":3},{"phansodich":[5,6],"phansonguon":[3,85]},{"id":14,"lineType":2,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":44},{"den1":1861,"num1":3,"type":0},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":2},{"type":3,"idx":5,"phanso1":{"ts":7,"ms":8},"phanso2":{"ts":10,"ms":2}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":22,"ms":69},"m":0,"phanso2":{"ts":57,"ms":79}},{"canh":16,"tang_giam":0,"them":3,"type":0,"idv":1,"canh_moi":19,"dt_tang":105}]
["<","","45","37","44",{"tuso":"1858","mauso":"1861"},"4",{"ts":"33","ms":"8"},{"ts":"1","ms":1},"9"]