Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":8,"num2":5,"den2":7,"rs":"<"},{"ms1":15,"ts1":9,"ts2":16},{"oTuso":5,"oMauso":6,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":0},{"phansodich":[9,10],"phansonguon":[110,42]},{"id":9,"lineType":0,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":24},{"den1":2183,"num1":2180,"type":0},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":3,"idx":6,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":7,"ms":2}},{"type":6,"n":2,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":114,"ms":69},"phanso2":{"ts":3,"ms":7}},{"canh":16,"tang_giam":1,"them":13,"type":0,"idv":1,"canh_moi":3,"dt_tang":247}]
["<","26","30","38","1,2",{"tuso":"3","mauso":"2183"},{"ts":"25","ms":"24"},{"ts":"47","ms":"14"},{"ts":"6","ms":"7"},"247"]