Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":1,"den1":3,"num2":6,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":12,"ts1":5,"ts2":13},{"oTuso":6,"oMauso":7,"factor1":5,"factor2":6,"missedPosition":2},{"phansodich":[4,7],"phansonguon":[39,16]},{"id":14,"lineType":0,"type":0,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":44},{"den1":2361,"num1":2,"type":0},{"idx":1,"n":8,"m":24,"t":3},{"type":3,"idx":5,"phanso1":{"ts":5,"ms":8},"phanso2":{"ts":5,"ms":7}},{"type":3,"n":1,"phanso1":{"ts":50,"ms":53},"m":2,"phanso2":{"ts":34,"ms":31}},{"canh":16,"tang_giam":1,"them":9,"type":1,"idv":1,"canh_moi":7,"dt_tang":207}]
["<","30","36","19","220",{"tuso":"2359","mauso":"2361"},"12",{"ts":"5","ms":"56"},{"ts":"3","ms":1},"9"]