Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":8,"num2":3,"den2":4,"rs":">"},{"ms1":19,"ts1":10,"ts2":15},{"oTuso":5,"oMauso":9,"factor1":6,"factor2":8,"missedPosition":2},{"phansodich":[1,3],"phansonguon":[10,6]},{"id":5,"lineType":1,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":60,"mapDistance":6},{"den1":2560,"num1":2558,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":2,"idx":14,"phanso1":{"ts":7,"ms":8},"phanso2":{"ts":2,"ms":10}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":9,"ms":13},"m":2,"phanso2":{"ts":45,"ms":59}},{"canh":3,"tang_giam":0,"them":9,"type":0,"idv":1,"canh_moi":12,"dt_tang":135}]
[">","28","40","6","10000000",{"tuso":"2","mauso":"2560"},{"ts":"7","ms":"16"},{"ts":"43","ms":"40"},{"ts":"3","ms":1},"72"]