Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":7,"num2":5,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":16,"ts1":5,"ts2":8},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":3,"factor2":3,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[7,13]},{"id":11,"lineType":2,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":18},{"den1":2256,"num1":2253,"type":1},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":2},{"type":3,"idx":12,"phanso1":{"ts":4,"ms":5},"phanso2":{"ts":7,"ms":2}},{"type":2,"n":1,"phanso1":{"ts":71,"ms":79},"m":2,"phanso2":{"ts":167,"ms":91}},{"canh":3,"tang_giam":0,"them":17,"type":0,"idv":1,"canh_moi":20,"dt_tang":391}]
["<","25","3","1","1000000",{"tuso":"3","mauso":"2256"},"6",{"ts":"27","ms":"10"},{"ts":"3","ms":1},"280"]