Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":7,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":18,"ts1":6,"ts2":12},{"oTuso":3,"oMauso":5,"factor1":6,"factor2":5,"missedPosition":0},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[13,12]},{"id":17,"lineType":3,"type":0,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":280,"mapDistance":56},{"den1":1510,"num1":1508,"type":0},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":1,"idx":14,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":7,"ms":4}},{"type":6,"n":2,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":87,"ms":47},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"canh":13,"tang_giam":0,"them":2,"type":0,"idv":1,"canh_moi":15,"dt_tang":56}]
["<","35","18","3","112",{"tuso":"2","mauso":"1510"},"8",{"ts":"37","ms":"28"},{"ts":"3","ms":1},"56"]