Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":8,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":11,"ts1":6,"ts2":9},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":7,"factor2":7,"missedPosition":3},{"phansodich":[4,5],"phansonguon":[49,5]},{"id":9,"lineType":0,"type":2,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":6},{"den1":1883,"num1":2,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":0,"idx":9,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":4}},{"type":2,"n":2,"phanso1":{"ts":135,"ms":97},"m":1,"phanso2":{"ts":13,"ms":57}},{"canh":5,"tang_giam":0,"them":3,"type":0,"idv":1,"canh_moi":8,"dt_tang":39}]
["<","16","21","25","2000000",{"tuso":"1881","mauso":"1883"},{"ts":"5","ms":"8"},{"ts":"5","ms":"18"},{"ts":"3","ms":1},"9"]