Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":8,"num2":4,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":10,"ts1":6,"ts2":8},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":8,"factor2":3,"missedPosition":1},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[15,10]},{"id":20,"lineType":1,"type":2,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":300,"mapDistance":15},{"den1":1212,"num1":2,"type":0},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":3,"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":10},"phanso2":{"ts":4,"ms":2}},{"type":7,"n":2,"phanso1":{"ts":51,"ms":43},"phanso2":{"ts":2,"ms":7}},{"canh":12,"tang_giam":0,"them":4,"type":0,"idv":1,"canh_moi":16,"dt_tang":112}]
["<","13","72","1","2000000",{"tuso":"1210","mauso":"1212"},"3",{"ts":"17","ms":"10"},{"ts":"132","ms":"301"},"112"]