Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":9,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":15,"ts1":10,"ts2":13},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":8,"factor2":3,"missedPosition":3},{"phansodich":[1,2],"phansonguon":[7,2]},{"id":9,"lineType":2,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":6},{"den1":1946,"num1":2,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":10},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"idx":6,"phanso1":{"ts":4,"ms":9},"phanso2":{"ts":9,"ms":7}},{"type":5,"n":0,"phanso1":{"ts":24,"ms":31},"m":1,"phanso2":{"ts":1,"ms":23}},{"canh":7,"tang_giam":0,"them":5,"type":0,"idv":2,"canh_moi":12,"dt_tang":95}]
["<","15","27","4","6",{"tuso":"1944","mauso":"1946"},{"ts":"7","ms":"20"},{"ts":"53","ms":"63"},{"ts":"1","ms":1},"95"]