Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":9,"num2":2,"den2":4,"rs":">"},{"ms1":12,"ts1":9,"ts2":19},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":5,"factor2":6,"missedPosition":1},{"phansodich":[3,8],"phansonguon":[35,9]},{"id":12,"lineType":2,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":360,"mapDistance":18},{"den1":1262,"num1":3,"type":0},{"idx":1,"n":8,"m":24,"t":3},{"type":0,"idx":13,"phanso1":{"ts":5,"ms":9},"phanso2":{"ts":6,"ms":7}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":34,"ms":83},"m":1,"phanso2":{"ts":70,"ms":97}},{"canh":10,"tang_giam":1,"them":3,"type":1,"idv":2,"canh_moi":7,"dt_tang":51}]
[">","25","49","23","360",{"tuso":"1259","mauso":"1262"},"12",{"ts":"19","ms":"63"},{"ts":"2","ms":1},"3"]