Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":2,"den1":4,"num2":6,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":12,"ts1":8,"ts2":12},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":1},{"phansodich":[3,8],"phansonguon":[7,81]},{"id":2,"lineType":2,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":60,"mapDistance":6},{"den1":1306,"num1":1,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":5},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":3,"idx":10,"phanso1":{"ts":4,"ms":7},"phanso2":{"ts":7,"ms":6}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":63,"ms":83},"m":1,"phanso2":{"ts":8,"ms":23}},{"canh":5,"tang_giam":1,"them":2,"type":1,"idv":2,"canh_moi":3,"dt_tang":16}]
["<","","14","17","6",{"tuso":"1305","mauso":"1306"},{"ts":"2","ms":"5"},{"ts":"25","ms":"42"},{"ts":"2","ms":1},"2"]