Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":2,"den1":4,"num2":3,"den2":5,"rs":"<"},{"ms1":19,"ts1":16,"ts2":26},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":5,"factor2":7,"missedPosition":1},{"phansodich":[8,9],"phansonguon":[28,23]},{"id":11,"lineType":0,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":18},{"den1":1775,"num1":2,"type":1},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":2},{"type":2,"idx":8,"phanso1":{"ts":6,"ms":8},"phanso2":{"ts":7,"ms":9}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":67,"ms":69},"phanso2":{"ts":4,"ms":10}},{"canh":8,"tang_giam":1,"them":3,"type":1,"idv":1,"canh_moi":5,"dt_tang":39}]
["<","31","10","4","18",{"tuso":"1773","mauso":"1775"},"14",{"ts":"55","ms":"36"},{"ts":"2","ms":"5"},"3"]