Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":6,"den1":8,"num2":4,"den2":7,"rs":">"},{"ms1":17,"ts1":8,"ts2":11},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":7,"factor2":2,"missedPosition":3},{"phansodich":[1,3],"phansonguon":[16,12]},{"id":13,"lineType":0,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":140,"mapDistance":14},{"den1":1484,"num1":4,"type":1},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":6},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":0,"idx":11,"phanso1":{"ts":4,"ms":6},"phanso2":{"ts":6,"ms":2}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":13,"ms":83},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"canh":7,"tang_giam":1,"them":5,"type":1,"idv":2,"canh_moi":2,"dt_tang":45}]
[">","23","6","1","140",{"tuso":"1480","mauso":"1484"},{"ts":"1","ms":"2"},{"ts":"14","ms":"6"},{"ts":"1","ms":"3"},"5"]