Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":5,"num2":6,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":14,"ts1":7,"ts2":14},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":3,"factor2":2,"missedPosition":1},{"phansodich":[1,3],"phansonguon":[1,7]},{"id":10,"lineType":3,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":640,"mapDistance":64},{"den1":1741,"num1":1738,"type":0},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":21,"ms":29},"phanso2":{"ts":4,"ms":10}},{"canh":17,"tang_giam":0,"them":2,"type":1,"idv":0,"canh_moi":19,"dt_tang":72}]
["<","27","6","1","640",{"tuso":"3","mauso":"1741"},{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"4","ms":"21"},{"ts":"2","ms":"5"},"2"]