Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":8,"num2":3,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":12,"ts1":10,"ts2":13},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":2,"factor2":5,"missedPosition":3},{"phansodich":[5,9],"phansonguon":[63,49]},{"id":4,"lineType":1,"type":2,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":60,"mapDistance":3},{"den1":1581,"num1":1579,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":3,"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":9,"ms":4}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":72,"ms":83},"m":1,"phanso2":{"ts":3,"ms":97}},{"canh":10,"tang_giam":1,"them":6,"type":1,"idv":1,"canh_moi":4,"dt_tang":84}]
[">","15","40","23","2000000",{"tuso":"2","mauso":"1581"},{"ts":"1","ms":"5"},{"ts":"33","ms":"20"},{"ts":"2","ms":1},"6"]