Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":5,"num2":5,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":10,"ts1":7,"ts2":11},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":4,"factor2":6,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[9,26]},{"id":11,"lineType":3,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":9},{"den1":2069,"num1":3,"type":0},{"idx":0,"n":5,"m":20,"t":2},{"type":3,"idx":7,"phanso1":{"ts":6,"ms":9},"phanso2":{"ts":7,"ms":2}},{"type":0,"n":1,"pheptinh":"+","phanso1":{"ts":20,"ms":37},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"canh":8,"tang_giam":1,"them":6,"type":0,"idv":1,"canh_moi":2,"dt_tang":60}]
[">","","42","","9",{"tuso":"2066","mauso":"2069"},"10",{"ts":"51","ms":"18"},{"ts":"4","ms":"3"},"60"]